Fortællinger fra Vendsyssel

Handler og lejekontrakter omkring Fjeldgaard 1846-1906

Copyright © 2011, Søren Chr. Bentzen, Alle rettigheder forbeholdes.

Af Søren Chr. Bentzen. Marts 2011

Som barn af bondestand kan det nok interessere at vide, hvilke gårde og ejendomme ens forfædre ejede. Jeg satte mig derfor til at forsøge en udredning af hvad der fandtes af skøder, lejekontrakter og panteobligationer vedr. min tipoldefar Jens Christian Jensen i Fjeldgaard i det daværende Dronninglund sogn. Det store sogn er i dag opdelt i mindre sogne. De forskellige fjeldgaardske matrikler er i dag lokaliseret i Melholt sogn.

På forhånd vidste jeg, at gården var blevet flyttet et par gange. Oprindeligt lå gården i Vester Melholt. Siden blev den flyttet til Øster Melholt, for til sidst at få navnet ført over på en nyoprettet gård i Bolleskov, som oprindeligt bestod af to fæstehusmandssteder under Bollegaard. Fra min slægtning Frank Haslund Pedersen kendte jeg til et skøde fra et generationsskifte i 1882, da Jens Christian Jensen overdrog gården til sin søn Jens.

Med dette synes jeg at have et godt udgangspunkt med matrikelnumre og ejerlav. Det er en stor hjælp at vide, hvor man skal begynde, men det skulle snart vise sig, at jeg i den grad blev sat på overarbejde. Jeg havde tænkt, at det højst kunne omfatte nogle få skøder, men efterhånden afsløredes det, at min tipoldefar Jens Christian Jensen i Fjeldgaard var passioneret ejendomshandler.  Der kunne jo skrives i lange vendinger og udredninger om disse handler, men jeg vil nøjes med her at lægge afskrifter af de enkelte skøder, attester og lejekontrakter ind, så de, der måtte finde det sjovt og interessant at fordybe sig i detaljerne, selv kan granske materialet.

Det skulle ikke forbavse mig, at der måske dukker endnu mere materiale op, men da det nu allerede er ganske omfangsrigt og illustrativt, tillader jeg mig hermed at publicere det foreliggende. Indtil videre er det blevet til 16 egentlige skøder. Der findes også en del tinglyste panteobligationer. Dog er disse ikke medtaget her alene af den grund, at materialet vil blive for omfangsrigt og uoverskueligt.

Den opmærksomme læser vil sikkert observere, at der i de få dage fra 18. til 25. september 1869 skrives hele 4 skøder. Det var umiddelbart før Jens Chr. Jensen Fjeldgaard rejste til Amerika. De akkorderede summer blev ikke frigivne, men blev alle stående som pant i parcellerne. Blandt disse fire handler var også afhændelsen af Fjeldgaards Teglværk mellem Krogen og Gerå Hede. Køberen gav 600 rigsdaler for hele herligheden, men solgte det videre blot 9 måneder senere for 1000 rigsdaler. Dette skøde er også medtaget.

De enkelte dokumenter er tilstræbt lagt ind kronologisk og nummereret, så man ved hjælp af indholdsfortegnelsen kan finde frem de forskellige sager. Til hvert enkelt dokument er der indledningsvist skrevet nogle kommentarer, som kan lette forståelsen af stoffet.
 

Dokumenterne spænder fra 1846, da gården kom i slægtens eje, til den igen kom på fremmede hænder i 1906 - med et enkelt tillæg fra 1912 vedr. aflysning af lejekontrakt på Lundens Hus ved Markedsdalen.INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Købekontrakt af 30. sep. 1846. Vedr. køb af den oprindelige Fjeldgaard matr. nr. 6 og 29, Melholt, Strandfjerdingen sydlige del. Akkorderet pris: 800 Rdl.

2. Skøde af 20. juni 1847 - vedr. forrige købekontrakt.

3. Skøde af 28. okt. 1849 - Vedr. køb af en engparcel matr.nr. 31 ved havet i Øster Melholt af svigerfaderen Christen Christensen i Krogen. Akkorderet pris: 400 Rdl.

4. Påtegning af 29. okt. 1849 - Vedr. Christen Christensens adkomst til Krogens englodder i Ø. Melholt. Den ene lod, matr.nr. 31 agtedes solgt til Jens Chr. Jensen ( se forrige skøde )

5. Lejekontrakt af 27. juni 1850 - Vedr. udlejning af hedelod til Hans Peter Larsen. Årlig afgift: 4 Rdl.

6. Attest af 26 juli 1857 - Vedr. manglende købekontrakt ( tillæg til efterfølgende skøde )

7. Skøde af 26. juli 1857 - Vedr. køb af matr. nr. 2ab, 2ae og 2c Bolle Fjerding - udstykket fra Bollegaard. Akkorderet pris: 2800 Rdl.

8. Forpagtningskontrakt af 26. juli 1857 - Vedr. skovparcel i Bolleskov tilhørende Søren Jensen Møller, Bollegaard. Årlig afgift. 6 Rdl.

9. Skøde af 4. juni 1859 - læst 8. juli 1859 - Vedr. Jens Christian Jensen Fjeldgaards salg af parcellen matr.nr. 31 ved havet i Øster Melholt.  Akkorderet pris: 1250 Rdl.

10. Skøde af 2. maj 1862 - Vedr. Jens Christian Christensen, Meisig og Jens Christian Jensen Fjeldgaards køb af Østerledhus. Akkorderet pris: 600 Rdl.

11. Skøde af 2. juli 1862 - Vedr. salg af matr.nr. 29 ( i.e. Fjeldgaard i Øster Melholt ). Akkorderet pris: 1000 Rdl.

12. Udstykningsapprobation af 9. januar 1862 - Vedr. udstykning af den del af den gamle gård som efter 1844 matriklen havde nr. 6 i V. Melholt.

13. Skøde af 31. juli 1863 - Vedr. Jens Christian Christensen, Meisig og Jens Christian Jensen Fjeldgaards salg af Østerledhus til Christen Christensen. Christen Christensen var gift med Ellen Kirstine Christensen, som stak af til Amerika sammen med Jens Chr. Fjeldgaard 6 år senere. Akkorderet pris: 600 Rdl.

14. Påtegning af 5. maj 1865 til skøde af 26. juli 1857 - Vedr. udslettelse af fæstebrev til Svend Andersen ang. matr.nr. 2ab og 2ae i Bolleskov.

15. Skøde af 12. juli 1865 - Vedr. salg af matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Thomas Jørgen Thorius. Akkorderet pris: 400 Rdl.

16. Skøde af 18 marts 1867 - Vedr. køb af parcellen, matr. nr. 39b, Bolle Fjerding - udstykket fra Klemmen. Akkorderet pris: 200 Rdl.

17. Skøde 29. juni 1867 - Vedr. køb af moseparcellen matr. nr. 12c, Gjeraa Strandfjerding. Akkorderet pris: 100 Rdl.

18. Skøde af 6 nov. 1867 - Vedr. Thomas Jørgen Thorius’ salg af matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Budolf  Madsen Budolfsen. Akkorderet pris: 300 Rdl.

19. Skøde af 25. juni 1868 - Vedr. salg af udstykket parcel matr.nr. 12c til Anders Rasmussen - Hovedparcel fra udstykning af den oprindelige matr.nr. 12c, Gjeraa Strandfjerding. Akkorderet pris: 100 Rdl.

20. Udstykningsapprobation af 25. feb. 1868 - Vedr. udstykning af matr.nr. 39b, Bolle Fjerding i 2 parceller. ( Klemmen-parcellen ) 

21. Skøde af 27. juni 1868 - Vedr. salg af matr.nr. 39e, udstykket fra matr.nr. 39b, Bolle Fjerding.  Akkorderet pris: 300 Rdl.

22. Skøde af 18. sep. 1869 - Vedr. salg af moseparcel matr.nr. 12e  udstykket fra matr.nr. 12c, Gjeraa Strandfjerding. Akkorderet pris: 100 Rdl.

23. Skøde af 18 sep. 1869 - Vedr. salg af parcellen matr. nr. 6c af Fjeldgaard i Vester Melholt. Akkorderet pris: 100 Rdl.

24. Skøde af 20. sep. 1869 - Vedr. salg af moseparcel matr.nr. 12c ( =12d ) udstykket fra matr.nr. 12c, Gerå Strandfjerding   ( Bemærk kommentar under selve skødet). Akkorderet pris: 50 Rdl.

25. Skøde af 25. sep. 1869 - Vedr. salg af Fjeldgaards Teglværk med beboelse og tørrelade på matr.nr. 6b af Fjeldgaard, Vester Melholt udstykket fra matr.nr. 6. Med i handlen fulgte 2 moseparcellerne vest for Gerå By  - matr. 12f og 12g - som blev udstykket fra matr.nr. 12c. Akkorderet pris: 600 Rdl.

26. Aflyst lejekontrakt  6. okt. 1869 - Vedr. lejekontrakt af 27. juni 1850 til Hans Peter Larsen på en hedelod

27. Skøde af 26. juni 1870 - Vedr. salg af Fjeldgaards Teglværk med bebyggelse på matr.nr. 6b af Fjeldgaard, Vester Melholt samt 12f og 12g af Gerå fra Niels Chr. Andersen til Jens Martin Christensen. Akkorderet pris:1000 Rdl.

28. Aflyst Forpagtningskontrakt 1878 - Vedr. forpagtningskontrakt af 26. juli 1857 ang. skovparcel i Bolleskov tilhørende Søren Jensen Møller, Bollegaard

29. Skøde af 5. juli 1882 - Vedr. den unge Jens Chr. Jensens køb af Fjeldgaard omfattende matr.nr. 2ab, 2ac, 2c og 39h af Bolle Fjerding samt 12h og 12 i af Gjeraa Strand Fjerding. Akkorderet pris: 8000 kr.

30. Skøde af 5. dec. 1884 - Vedr. den unge Jens Chr. Jensens salg af de sidste moselodder i Gerå, nemlig parcellerne 12h og 12i, Gjeraa Strandfjerding. Akkorderet pris: 500 kr.

31. Lejekontrakt af 13. april 1889 - Vedr. Mary Jensen Fjeldgaards leje af jord og beboelse til Lundens Hus. Årlig afgift. 20 kr.

32. Fremlejekontrakt af 13. april 1889 - Vedr. fremleje af Lundens Hus fra Mary Jensen Fjeldgaard til Jens Peter Hansen. Årlig afgift: 20 kr.

33. Købekontakt og skøde af henholdsvis 22. april 1904 og 30. juni 1905 - Vedr. den unge Jens Christian Jensens salg af matr.nr. 39b, Bolle Fjerding. Akkorderet pris: 775 kr.

34. Skøde af 5. april 1906 - Vedr. Jens Christian Jensens definitive salg Fjeldgaard i Bolleskov med de tilbageværende parceller: matr.nr. 2ab, 2e og 2c. Akkorderet pris: 13.850 kr.

35. Aflysning af lejekontrakt 11 dec. 1912 - Vedr. lejekontrakt af 13 april 1889 fra Lars Chr. Jacobsen til Mary Jensen Fjeldgaard på Lundens Hus.

1.


Købekontrakt af 30. sep. 1846
- læst 13. april 1848

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 6, ff 317, 317b

Vedr. køb af den oprindelige Fjeldgaard, som bestod af hovedparcellen på 15,7 tdl. ved åen i Vester Melholt (den nuværende Melholt Plantage), en parcel nord for Krogen på 11,5 tdl. og en smal englod på 2.2 tdl., som lå på sydøst siden af åen lidt nordøst for Snørholt. Derudover var der en parcel ude ved havet i Øster Melholt med matr.nr. 29, hvor Jens Christian Jensen Fjeldgaard senere byggede en ny gård op. Denne var på ca. 15,5 tdl.

Anmærkning margin: ”Skjødet paa denne Eiendom i overensstemmelse med denne Kjøbecontract tinglæst 7. October 1847 og protocolleret Litra N Folie 227”

Bemærkning : Der er ikke skrevet matrikelnumre eller hartkornsangivelser i denne købekontrakt, men disse findes i selve skødet læst 7. okt. 1847.

©

12733. No. 1 Chr 8 R Første Klasse 32 Mark Bentzen 1846 Malling. Imellem os underskrevne en Dags Dato oprettet følgende Kjøbecontract.

Jeg Selveierboelsmand Jens Jensen af Wester Melholt sælger og overdrager herved til Ungkarl Jens Christian Jensen af Krogen det mig ifølge Skjøder af 11. Juni 1820 og 6. Juli 1823 tilhørende Sted, Fjeldgaard kaldet, i Wester Melholt, Dronninglund Sogn, med tilliggende Jorder af gammel Hartkorn 4 Skj., 1 5/6 Alb., men ved den nye Matrikel under No. - ansættes for - Skj. - Fdk. - Alb. med Gammelskat -

I Kjøbet medfølger Stedets Anpart Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende matrikuleret for dobbelt Tiendehartkorn 1 Fdk, de ved Bygningerne værende muur- og nagelfaste Appertinentier, nemlig en indmuret Grubekjedel, saa og en Vogn med Skodder, Hække- og Møgfjæl, 2 Sæt Hestetøi, 1 Ploug, 1 Harve, Spand og Strippe.

Kjøberen tiltræder Stedet med Underliggende den 1. Mai 1847 og medtager da i Kjøbet den i Jorden nedlagte Rugsæd. Fra Tiltrædelsen betaler og udreder Kjøberen alle Onera og Præstationer af Eiendommen, derunder ogsaa indbefattet den aarlige Udgivt til Skolerne efter Fundats af 28. August 1719, dog udreder Sælgeren de kongelige Skatter for første Termin 1847. Den accorderede Kjøbesum er 800 Rdl, skriver otte Hundrede Rigsbankdaler Sedler, hvoraf 200 Rbdl. udbetales 11. Decbr. Termin d.A. og Resten i 11. Juni Termin 1847. Saasnart Betalingen er berigtiget, skal frit og ubehæftet Skjøde blive meddelt Kjøberen med samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed Sælgeren har eiet samme efter ovennævnte Skjøder - Alle af denne Handel flydende Udgivter og Omkostninger udredes med Halvdelen af Sælgeren og Halvdelen af Kjøberen.

Til vitterlig for Kjøbesummens Udbetaling i rette Tid har Kjøberen formaaet Gaardmand Christen Christensen af Krogen at indestaa som Cautionist.

Til Bekræftelse under vore Hænder i Vidners Overværelse. P.t. Nørregaard, den 30. September 1846.

Som Sælger Jens Jensen m.f.p.       Som Kjøber Jens Christian Jensen m.f.p.

Som Cautionist Christen Christensen m.f.p.

Til Vitterlighed: Schubarth              Niels Chr. Madsen m.f.p.

2.

Skøde af 20.juni 1847 - læst 7. okt. 1847

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 6, f 227

Vedr. køb af oprindelige Fjeldgaard i Vester Melholt, matr.nr. 6 - og matr.nr. 29 (englod ved havet i Ø. Melholt)

Anmærkning i margin: ”Just Jensen, fra hvem Sælgeren har Skjøde paa Stedet Fjeldgaard, befindes ikke at have faaet tinglæst Adkomst. Den i dette Skjøde paaberaabte Kjøbecontract er ikke forevist. -  Kjøbecontracten er tinglæst 13 April 1848 og protocolleret Litra N Folie 317”

©

974 No. 9 Chr 8 R Første Klasse. 5 Rdl 32 Sk Bentzen 1847 Malling. Skjøde.

Jeg underskrevne Jens Jensen af Fjeldgaard tilstaaer og herved vitterliggjør, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og mine Arvinger sælger, skjøder og aldeles afhænder til Jens Christian Jensen af Krogen det mig ifølge Skjøde af 11. Juni 1820, tinglæst 2. Mai 1822 tilhørende Boelsted, Fjeldgaard kaldet, i Wester Melholt, Dronninglund Sogn, med tilliggende Jorder, af gammel Hartkorn 4 Skj., 1 5/6 Alb., men efter den nye Matrikel under No. 6 og 26 (29) ansat for Hartkorn 1 Skj., 1 Fdk., 2 Alb. og 3 Skj., 3 Fdk., ½ Album, med Gammelskat 3 Rdl. 53 Skilling, saa og disse Parcellers Anpart Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende, Matriklerne har Tiendehartkorn 1 Fdk tilhørende mig ifølge Skjøde af 6. Decbr. 1823, tinglæst 22. Juli 1824.

Og da nu Kjøberen, bemeldte Jens Christian Jensen, har fyldestgjort mig  for den accorderede Kjøbesum, 800 Rdl. ved contant Betaling, for hvilke Otte Hundrede Rigsbankdaler herved quitteres, og iøvrigt opfyldt den imellem os under 1. Januar dette Aar oprettede Kjøbecontract, saa erklærer jeg herved for mig og Arvinger ingen videre Lod og Deel at have i bemeldte Eiendom Fjeldgaard med Til- og Underliggende, men sammes Skæl fra nu af tilhører Jens Christian Jensen som en  fuldkommen og uigenkaldelig Eiendom med de samme Rettigheder, Herligheder, Byrder og Forpligtelser, med hvilke den efter ovennævnte Skjøder har været mig tilhørende, og bemærkes det navnlig, at der efter Prinsesse Sophie Hedevigs Fundats af 28. August 1719 paahviler Eiendommen en aarlig Afgivt af 1 Fdk. Rug, 1 Fdk. Byg og  24 Skilling  pr. Tønde Hartkorn. Iøvrigt forbinder jeg mig til at hjemle Kjøberen det Solgte fri for hver Andens Kræv og Paatale.

Til Bekræftelse under min Haand i Vidners Overværelse.

p.t. Raunholt, den 20. Juni 1847.   Jens Jensen.  Til Vitterlighed: Schubert.  J. P. Hermansen.

Et Stk. Stempelpapir No. 9 Tredie Klasse vedlagt

  3.

Skøde af 28. okt. 1849 - læst 8. nov. 1849

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol. SP 6, ff 561-563b

Vedr. tilskødning af en engparcel matr.nr. 31 ved havet i Øster Melholt fra Christen Christensen til svigersønnen, Jens Chr. Jensen i Fjeldgaard. Denne englod, der havde hørt under Krogen i "umindelige" tider, var beliggende lige syd for matr.nr. 29, hvor den nye Fjeldgaard i Øster Melholt blev bygget.   

©

No. 5   F VII R Første Klasse for Sum af over 300 til ikke over 40 Rbd. 2 Rigsbankdaler 64 Skilling. Bentzen 1849 Malling. Skjøde.

Jeg underskrevne Christen Christensen af Krogen i Dronninglund Sogn sælger, skjøder og overdrager herved til min Svigersøn Jens Christian Jensen, Eier og Beboer af Fjeldgaard i ovennævnte Sogn, en i Kjær Herred, Aalborg Amt beliggende Eng, som under No. 31 i den nye Matrikel, der er ansat for uprivilegeret Hartkorn 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Album, men i Henseende til Gammelskat henhører under den paa Krogens Eiendomme i Dronninglund Sogn hvilende Gammelskat 25 Rigsbankdaler 2 Skilling, og saafremt det for at erholde denne Skat delt, maatte blive nødvendigt at udstykke Gaarden Krogens Eiendomme, da skal i saa Fald ovennævnte min Svigersøn være pligtig at udrede det halve Beløb af de paa denne Forretning medgaaende Omkostninger. Og da Kjøberen bemeldte min Svigersøn, Jens Christian Jensen, har tilfredsstillet mig for den accorderede Kjøbesum 400, skriver fire Hundrede Rigsbankdaler Sølv, saa skal den ovennævnte Eng herefter tilhøre ham med fuld Eiendomsret og med de Herligheder og Rettigheder samt Forpligtelser og Byrder, hvormed den af mig har været eiet efter tinglæst Skjøde af 22. Marts 1844, og i Henhold til hvilket jeg hjemler ham det Solgte efter Loven fri for Enhvers Paatale.

Skrevet i Langheden, den 28. Oktober 1849.     Christen Christensen m.f.p.

Til Vitterlighed:    H. P. Theilmann          Peder Christensen

30 No. 5  F VII R Tredie Klasse for Sum af over 300 til ikke over 400 Rbd. 24 Rigsbankskillig. Bentzen 1849 Malling. At der om den vedhæftede Skjøde berørte Handel om en Eng af Hartkorn 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Alb. ingen skriftlig Kjøbecontract imellem os har været oprettet, attesteres herved. Den 28. October 1849           Christen Christensen     Jens Christian Jensen.

Provst Lunds Qvittering af 28. October 1849 for til Dronninglund Sogns Fattigkasse er betalt 8 Skilling medfulgte.

4.

Påtegning af 29. okt. 1849 - læst 8. nov. 1849

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol. SP 6, ff 561-563b

Vedr. to engparceller ude ved havet, som fulgte med i Christen Christensens køb af Krogen og Babylon i 1843. Det forrige ejer erklærer, at disse enge havde hørt til gårdene i umindelige tider. Grunden til påtegningen var en ”forglemmelse” ved skødeskrivningen året efter i 1844, som skete næsten samtidig med indførsel af den ny landsdækkende matrikelrevidering 1844, hvor Krogens englodder i Øster Melholt fik særskilte matrikelnumre, og følgelig ikke med medtaget i skødet samme ( Se artiklen "Krogen 1843" ). Da Jens Christian Jensen i Fjeldgaard efterfølgende skulle overtage den ene englodderne blev påtegningen påkrævet for at sikre adkomsten. ( se forrige skøde af 28. okt. 1849 )

©

Paategning paa Skjøde af 22. Marts 1844, læst 18. april s.A fra Jens Christensen, Øster Melholt til Christen Christensen fra Ravnholt paa Gaarden Krogen og Stedet Babylon:

”Efter Begjæring erklærer jeg herved, at under den af mig ved forestaaende Skjøde Afhændelse af Gaarden Krogen og Stedet Babylon, ogsaa er indebefattet de disse Steder fra umindelige Tider underhørende tvende Engskifter i Kjær Herred, Dronninglund Sogn, Aalborg Amt, af Hartkorn efter den nye Matrikel respektive 2 Skj. 3 Fd. 1 Alb. og 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Alb

Vester Aslund, den 29de Oktober 1849.       Jens Christensen

Til Vitterlighed:    Jens Peter Christensen     Hans Peter Larsen

5.

Lejekontrakt af 27 juni 1850 - læst 4 juli 1850

- Dronninglund Herred Skøde- og Panteprotokol, SP 7 f 143

Vedr. udlejning af hedelod til Hans Peter Larsen

Anm. i margin: Den heranmeldte Hedelod antages at henhøre under Stedet Fjeldgaard. Eierens Adkomst paa dette Sted har Paategning om, at en tidligere Eier Just Jensen ikke har havt tinglæst Adkomst. Pantecreditorernes Samtykke til den heranmeldte Disposition sees ikke at være erhvervet. Udslettet den 21 Oktober 1869 ifølge Kvittering protokolleret Litra S Folie 270.

©

15088 No. 1 Fr. VII R Anden Klasse for Sum til ikke over 35 Rbd.. 6 Rigsbankskilling Bentzen 1847 Malling. Leiecontract.

Imellem os undertegnede som Eier Jens Christian Jensen boendes i Fjeldgaard i Dronninglund Sogn og Hans Peter Larsen som Leier, hvorved den første overlader til den sidste et stykke Jord af min søndre Hedelod som i Størrelse anslaaes til 5 Tønder Land i 50 Aar, nemlig fra 1850 til 1900 samme Dato. Bemeldte stykke Jord haver Leieren Lov til at bygge et Huus derpaa og afbenøte paa bæste Maade.

2. Jeg Hans Peter Larsen forbinder mig til at betale til Eieren 4 Rd. skriver fire Rigsbankdaler aarlig, som betales første Gang 1te November 1850 og desuden forbinder jeg mig til at passe Eierens tyve fæstet Kreaturer, som kan græsses der paa den øvrige deel af Loden, men derimod skal Eieren bygge 2 Fag Huus til Øster Ende af mit Huus til at huse Kreaturerne i om Natten, da jeg tillige skal trække dem baade ud og ind.

3. Jeg Jens Christian Jensen holder Leieren fri for alle kongelige Skatter og Udgivter af Jordet.

Fjeldgaard, den 28 Juni 1850,    Som Eier Jens Christian Jensen.   Som Leier Hans Peter Larsen

Til Vitterlighed 2de Mænd:   Peder Jensen Høyer.   Christen Christensen Krogen

6.

Attest af 26 juli 1857 - læst 27 aug. 1857

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 9, ff 314, 314b

Vedr. manglende købekontrakt ved tilskødningen af  matr. nr. 2ab, 2ae og 2c Bolle Fjerding - udstykket fra Bollegaard - Se næstfølgende skøde.

©

533 No. 17 Fr. VII R Klasse for Sum over 2500 til ikke over 3000 Rd. 1 Rigsdaler 84 Skilling Wrobl. 1857 Malling. Attest.

At der ikke i Anledning af Handelen om Parcellerne Matr. No. 2ab og 2ae samt 2c af Bollegaards Udstykkede Jorder i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn, som ved hosfølgende Skjøde er afhændet for Kjøbesum 2800 Rdl., har været oprettet skriftlig Kjøbecontact, det attesteres herved af Sælger og Kjøber. Bolle, den 26. Juli 1857

Sælger: S. Møller             Kjøber: Jens Christian Jensen

Hermed fulgte:

1. ” Kort over Parcellen No. 2 af Matr.No. 2a og Parcellen No. 2 af Matr.No. 2d i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt. Udstykket i 1855 personligen af Stockfleth, Lieut:  og Landmaaler. Overensstemmende med Matrikelkaartet, Matrikelcontoiret, April 1856, Christtreu, Registrator.” ( I Planen af Parcellen No. 2 af Matr.No. 2a staar med rødt antegnet ”Matr.No. 2ab” og i Planen af Parcel No. 2 af Matr.No. 2d: ”Matr.No. 2ae”)

2. ” Kort over Matr.No. 2c. Parcellen No. 1 af  Matr.No. 2c i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt. Udstykket 1855 personligen af Stockfleth, Lieut: og Landmaaler. Overensstemmende med Matrikelkaartet, Matrikelcontoiret i April 1856, Christtreu, Registrator.”

3. Herredsfogedcontoirets Skrivelse af 21. Marts 1856, tinglæst 10. April s.A., hvorved communiceres Amtets Skrivelse af 17. Marts 1856, der indeholder Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af 18. Marts s.A. i hvis ? blandt andet den udstykkede Eiendoms Andel i Matr.No. 117 forbliver ved Hovedparcellen.

4. Attest fra Pastor Wissing af 12. Juli 1857 at til Fattigvæsnet er givet 16 Skilling.

7.

Skøde af 26. juli 1857 -  læst 27. august 1857

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 9, f 314

Vedr. køb af matr. nr. 2ab, 2ae og 2c Bolle Fjerding, som kom til at udgøre grundarealet til det der blev til den nye ”Fjeldgaard” i Bolleskov - Udstykket fra Bollegaard

Anm. i margin: 1865, den 11. maj læst Dødsattest fra Svend Andersen og Hustru - og Fæsteretten i Henhold dertil udslettet, U 470

©

67 No. 24 Fr. VII R Første Klasse for Sum af over 2700 Rd. til ikke over 2900 Rd. 19 Rd 32 Sk Wrobl. 1857 Malling. Skjøde.

Jeg underskrevne Gaardeier Søren Jensen Møller tilskjøder herved Jens Christian Jensen af Øster Melholt de tvende bebyggede Parceller, betegnede med Matr.No. 2ab og 2ae samt 2c af den mig ifølge Skjøde af 30de December 1834, tinglæst 10 Januar 1839 i Forbindelse med Fledføringscontract 30 December 1837, tinglæst 10 Januar 1839, tilhørende sammenlagte Gaards Jorder, Bollegaard kaldet i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn af Hartkorn efter gammel Matrikel 10 Tdr 4 Skj 0 Fdk ¼ Alb. og af nyt Hartkorn No. 2a, 2aa, 2b, 2c, 2d., 26, 40a, 40b og 41 i Bolle Fjerding samt No. 33 i Dronninglunds og Dronningggaards Enge, tilsammen 12 Tdr 0 Skj 1 Fdk 1 ¼ Alb med Gammelskat 73 Rd 82 Sk, i hvilke tvende Parceller ifølge den af Indenrigsministeriets under 8 Marts 1856 meddeelte Approbation paa Udstykningen af fornævnte min Gaards Jorder, ere ansatte saaledes:

                                                              Hartkorn                         Gammelskat

  Parcellen Matr. No. 2ab ................................................................1 ½ Alb

   ...og ................. ......2ae..der er bebygget........................3 Fjdk................................2 Rdl 35 Sk

  .................................2c...der er bebygget...............3 Skj..1 Fjdk....2 ¼ Alb...............6 Rdl 62 Sk

Saa tilskjøder jeg ham endvidere Parcellernes Anpart i Dronninglund Sogns Konge-, Kirke-, Korn-, og Qvægtiende, - hvorved det bemærkes, at Tiendehartkornet for min samlede Eiendom udgiør enkelt 1 Skj 2 Fdk  2 5/24 Alb og dobbelt 3 Skj 1 Fdk 1 5/12 Alb., Bygningerne og de paa Parcellerne værende Træer og Buskage, alt paa følgende Vilkaar:

1.- at Kjøberen udreder og præstere alle forfaldne og herefter paabydende kongelige Skatter, offentlige og communale Afgivter og Onera af Parcellerne og deres Hartkorn ligesaa ogsaa Præstetiende.

2.- at Kjøberen respecterer det med Svend Andersen om en Deel af det herved solgte, nemlig Parcellerne 2ab og 2ae for Livstid oprettede Fæstebrev, i hvis Følge han altsaa ikke kan tiltræde Besiddelsen af bemeldte Parcel, før Svend Andersen og Hustru ved Døden ere afgaaende.

3.- at Parcellen Matr.No. 2c i Henhold til Indenrigsministeriets fornævnte Udstykningsapprobation, der er tinglæst 10 April 1856 bestandig bliver at vedligeholde med Bygninger og Beboere.

For den betingede Købesum 2800, skriver to Tusinde otte Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, er jeg fyldestgjort, og skal derfor det herved solgte i Kraft af dette Skjøde fra Dato tilhøre Kjøberen Jens Christian Jensen med fuldkommen Eiensdomsret og med de samme Herligheder og Rettigheder, Forpligtelser og Byrder, hvormed jeg selv har eiet samme, forbindende for mig  til at indestaa ham fra Vanhjemmel.

Det bemærkes: at der paa det solgte hviler Afgivt til Dronninglund Sogns Skolevæsen 1 Fdk Rug, 1 Fdk Byg og 24 Skilling til Brændeved pr. Td. Ager og Engs Hartkorn ifølge Prinsesse Sophie Hedevigs Fundats af 28 August 1719.

Til Bekræftelse har jeg underskrevet dette Skjøde i Overværelse af tvende Vitterlighedsvidner.  Bollegaard, den 26 Juli 1857.        S  Møller

Til Vitterlighed:            G. Winther.    Niels Chr. Mikkelsen

Dette Skjøde paategnes til Tinglæsning.

Hjørring Amt, den 12 august 1857. P.A.V; Hoffmeyer. fin

8.

Forpagtningskontrakt af 26. juli 1857 - læst 27. juli 1857

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP9, pp 314b, 315

Vedr. skovparcel i Bolleskov tilhørende Søren Jensen Møller, Bollegaard

Noter : Overskrevet med teksten;: ”Udslettet 11. Jan. 1883 iflg. Kvittering, Protokolleret CC Folie 97”; Anm.: Da indbemeldte Eiendom ikke var nøiere betegnet kan Attest om Hæftelser og Eierens Adkomst ikke meddeles.

©

  17994 No. I F VII R Anden Klasse for Sum til ikke over 35 Rdl, 6 Skilling Wrobl.1857 Malling. Forpagtningscontract

Jeg underskrevne Gaardeier Søren Jensen Møller af Bollegaard bortforpagter herved til Husmand Jens Christian Jensen af Bolleskov for et Tidsrum af 50 Aar fra den 1te April 1856 til 1te April 1906 at regne, en min eiede Gaard underhørende Skovparcel i bemeldte Bolleskov, Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn, nemlig den Parcel, hvoraf  Endeel hidtil har været bortfæstet til afdøde Mogens Sørensen og Endeel endnu haves i Fæste af Svend Andersen, paa følgende Vilkaar:

1. Bemeldte Skovparcel afbenyttes i det anførte Tidsrum af Forpagteren alene til Græsning ved Kreaturer og Heste samt til Høslet, og er det ham saaledes ikke tilladt at pløie eller besaae Parcellen.

2. Forpagteren tilpligter at frede de paa Parcellen staaende Træer, at ingen af dem i nogen Maade beskadiges, samt at føre Tilsyn med, at de ikke borttages af nogen Uvedkommende; sker saadant, da har ham strax derom at underrette mig.

3. Forpagteren respekterer det med Svend Andersen for hans og Hustrus Livstid oprettede Fæstebrev om endeel af det herved bortforpagtede, hvoraf følger, at dette ikke af forpagteren kan afbenyttes til Græsning eller Høslet for førnævnte Fæster med Kone begge ved Døden ere afgaaende.

4. I Forpagtningsafgivt betales aarlig 6, skriver Seks Rigsdaler Rigsmønt, der erlægges til mig paa min Bopæl hvert Aars 1te November.

Jeg ligeledes underskrevne Jens Christian Jensen tilstaar herved at have af Søren Jensen Møller forpagtet Græsningen og Høsletten  i den ovennævnte Skovparcel i det tidsrum og paa de Betingelser, som denne Contract ommelder, hvilken jeg for mit Vedkommende forpligter mig til nøjagtig at opfylde og efterleve i alle Maader. - Til Bekræftelse have vi begge underskrevet nærværende Contract i Overværelse af tvende Vitterlighedsvidner.

Bolle, den 26. Juli 1857       S. Møller, Eier     Jens Christian Jensen, Forpagter

Til Vitterlighed   G. Winther     Niels Chr. Mikkelsen

9.

Skøde af 4. juni 1859 - læst 8. juli 1859

- Kjær Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 4, ff 785, 785b

Vedr. Jens Christian Jensen Fjeldgaards salg af parcellen matr.nr. 31 ved havet i Øster Melholt til Peder Larsen. Parcellen var blevet købt 1849 og var oprindelig en lod under Krogen. Arealet var ca. 12,2 tdl. ( 171350 # Alen )

Note: Samme dag tinglæses en panteobligation på 650 Rigsdaler til Søren Jensen Møller som pant i Peder Larsens samlede jorde i Melholt, der foruden matr.nr. 31 omfattede matr.nr. 18a og 18b

©

No. 14 F 7 R Første Klasse 1859 8 Rd. 64 Skilling. Skjøde fra Jens Christian Jensen i Bolleskov til Peder Larsen i Meelholt.

Jeg underskrevne Jens Christian Jensen, nu boende i Bolleskov, Dronninglund Sogn, gjør vitterligt, at jeg til Fuldendelse af vedlagte Kjøbecontract af Dato 31. December 1857 herved skjøder og til fuldkommen Eiendom overdrager til Huusmand Peder Larsen af Meelholt en mig efter Skjøde dateret 28. October 1849, tinglæst 8. November s.A. ved Dronninglund Herreds Ret, tilhørende Parcel beliggende under Meelholt By i Dronninglund Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt, af Hartkorn under Matr.No. 31, 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Alb., og som med Indenrigsministeriets Approbation af 29de Januar d.A., er paalignet Gammelskat  3 Rigsdaler 1 Skilling. Autoriseret Kort over Parcellen bliver hermed Kjøberen overleveret. Den accorderede Kjøbesum 1250 Rdl, skriver tolv Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmønt er betalt og berigtiget. Kjøberen har overtaget Parcellen, der sælges og overdrages ham med alle de Rettigheder og Byrder, hvormed den har tilhørt mig, og han svarer for Fremtiden Skatter og Afgifter deraf uden Anpart for mig. Dette under Hjemmelsansvar efter Loven udstedte Skjøde meddeles Bekræftelse under min Haand vidnesfast.

Skrevet i Nørresundby, den 4 Juni 1859    Jens Christian Jensen

Til Vitterlighed     Larsen     Poul Nielsen

Da Udparcelleringen er approberet ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 29. Januar d.A. og Hartkornet og Gammelskatten paa indbemeldte Parcel i Overensstemmelse dermed er befunden rigtig, har vides Intet til Hinder for, at dette Skjøde til Tinglæsning antages. Aalborg Stiftsamthus, den 25. Juni 1859. P.A.V. Læst i Kjær Herreds Ret, Fredagen, den 8. Juli 1859 og tilført Pantebogen No. 15 Fol. 785. Kjøbecontract vedlagt paa anordnet Papir. - Sælgerens Adkomst befindes ikke tinglæst ved Kjær herreds Ret. Meinig

10.

Skøde af 2. maj 1862 - læst 9. okt. 1862

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 12, f 250

Vedr. Jens Christian Christensen, Meisig og Jens Christian Jensen Fjeldgaards køb af Østerledhus.

Anm.: ”Foruden indbemeldte Hæftelser hviler paa Eiendommen Matr.No. 71c, der er beliggende i Bolle og ikke i Ørsøe Fjerding, Aftægt, Gjæld og Bankhæftelser.

©

For Documenter af Første Klasse som angaar 900 Rd. Stempel-Tarif No. 24, Kongeriget Danmarks Vaabenstempel, For Documenter af Anden Klasse som angaar 3600 Rd. Taxt 6 Rd. Ahlefeldt Laurvig, Skjøde.

Undertegnede Emanuel Jensen sælger, skjøder og saaledes aldeles afhænder herved til Huuseier Jens Christian Jensen af Bolleskov og Huuseier Jens Christian Christensen af Meisig i Interessentskab den mig efter Skjøde, tinglæst 10. Januar 1861 tilhørende Parcel Matr.No. 71 Litera C i Ørsøe Fjerding, Dronninglund Sogn med Hartkorn 4 Skj. 1 ¾ Alb., Gammelskat 1 Rigsdaler 74 Skilling, den paa Parcellens værende Bygning samt Stedets Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. - Kjøberne have at tilsvare Mads Mortensen den ham tilkommende Aftægt capitaliseret til 297 Rd 3 Sk efter Aftægtscontracten tinglæst 7 Februar 1861, og da de have betalt mig den forøvrigt accorderede Kjøbesumma 600, skriver seks Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, saa skal ommeldte Parceleiendom med sammes nævnte Tiender fra nu af tilhøre dem til frit og uigjenkaldeligt Eie, hvorfor jeg staar dem til Hjemmel efter Loven. Parcellen skal efter mit Skjøde stedse holdes forsynet med Bygning og Beboere, og paahviler der Hartkornet en aarlig Afgivt til Skolerne efter Prinsesse Sophie Hedevigs Fundats af 28. August 1719. Mit foran citerede Skjøde, læst 10. Januar 1861, overleveres hermed Kjøberne tilligemed dertil hørende Kort over Parcellen.

p.t.  Sæby, 2. Mai 1862          Em. Jensen

Til Vitterlighed:  A. Møller med ført Pen ved Petersen.    H. C. Baltzersen

I Anledning af bemeldte Handel er betalt 8 Skilling til Fattigkassen attesteres herved.   Svend Petersen   Fattigbestyrer

11.

Skøde af 2 juli 1862 - læst 26. sep. 1862

- Kær Herred Skøde- og Panteprotokol, SP 5, f. 348

Vedr. salg af matr.nr. 29 ( i.e. Fjeldgaard, Øster Melholt ) Strandfjerding. Frasolgt jvf. Udstykningsapprobation af 29 dec. 1857. Salget er protokolleret i Kær Herreds Skøde- og Panteprotokol, fordi parcellen lå i den del af Strandfjerdingen i Øster Melholt, Dronninglund sogn, som hørte under Kær Herred, Aalborg Amt. Ved købet i 1846 var parcellen en del af Fjeldgaard med hovedparcel matr.nr. 6, som lå i Dronninglund og derfor tinglæst der.

Iflg. realregistret fra Kær Herred blev parcellen udstykket yderligere i 1877 i 2 parceller: Matr.nr. 29a og 29b - Adkomster iflg. samme realregister: 1862: Jens Christian Jensen til Niels Christian Berthelsen, 1877: Niels Christian Berthelsen til Jens Severin Jensen, 1915: Jens Severin Jensens enke, Ane Marie Jensen f. Godskesen, 1915: Ane Marie Jensen f. Godskesen til Jens Olesen.

©

Stempel Tarif No.2 Taxt 6 Rdl 64 Sk, Skjøde.

Undertegnede Jens Christian Jensen, nu boende i Bolleskov, skjøder og overdrager herved til Niels Christian Berthelsen af Wadum, det mig efter Skjøde, dateret 20. Juni 1847, tinglæst 7. October 1847 tilhørende Boelsted, Fjeldgaard kaldet, i Øster Melholt, Dronninglund Sogn med de samme nu tilliggende Jorder. Matr.No. 29 af Hartkorn 3 Skp 3 Fdk  ½ Album og efter Indenrigsministeriets Approbation af 29 Dec. 1857 ansat for Gammelskat 2 Rd 67 Sk. Kort over Eiendommen bliver herved Kjøberen overleveret. Med Eiendommen følger sammes Anpart Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. Ifølge Prinsesse Sophie Hedevids Fundats af 28. August 1719 paahviler der Eiendommen en aarlig Afgift af 1 Fdk Rug og 1 Fdk Byg og 24 Skilling pr. Td. Hartkorn. Og Eiendommen, som af Kjøberen er tiltraadt og overtaget, overdrages ham iøvrigt med alle de Rettigheder, Pligter og Byrder, hvormed den har tilhørt mig efter det ovennævnte Skjøde og jeg indestaaer Kjøberen for Vanhjemmel i enhver navnlig Henseende. Den accorderede Kjøbesum 1000 Rd., skriver et Tusinde Rigsdaler Rigsmønt er betalt.

Bekræftes under min Haand i Vidners Overværelse. Skrevet i Nørre Sundby, den 2 .Juli 1862.    Jens Christian Jensen   Til Vitterlighed    Lorents Galster     Larsen

At Gammelskatten paa indbemeldte Matrikel-Nummer er overensstemmende med Indenrigsministeriets skrivelse af 29. December 1857, attesteres herved. Aalborg Stiftamthuus, den 18. September 1862. P.A.V. Jørgensen. Læst i Kjær Herreds Ret, Fredagen d. 26 September 1862 og tilført Pantebogen No.16 Folie 348.

Kort over Eiendommen er vedlagt. Sælgeren har ikke tinglæst Adkomst til Eiendommen ved Kjær Herreds Ret - Under 8. Juli 1859 er tinglæst Beskrivelse af en for Frederik Thomsen afholdt Arrestforretning hvorunder Stedet Fjeldgaard Matr.Nr. 29 er belagt med Arrest.           Meinig.

12 .

Udstykningsapprobation af 9. januar 1862 - læst 20 juli 1865

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 13, f  601b, 602

Tinglæst i forbindelse med salget af matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Thomas Jørgen Thorius.

Udstykningsapprobation vedr. matr.nr.  6, Fjeldgaard, Vester Melholt, som tillades udstykket i 3 parceller. 

©

Sæby Kjøbstad og Dronninglund Herred den 9. Marts 1862.

 
Amtet har under 6te dennes communiceret mig Indenrigsministeriets Skrivelse af 1 samme Maaned saaledes: ”I Anledning af det med Hr. Amtmandens Erklæring af 9. Januar d.A. hertil indkomne Andragende approbares herved paa Grund af Omstændighederne Udstykningen af Chr. Jensens Jorde, Matr.No. 6, Fjeldgaard i Dronninglund sogn i Hartkorn 1 Skj 1 Fjdk 2 Album, Gammelskat 82 Sk. i 3 Parceller:

Matr.No 6a agtes solgt til Bebyggelse inden 2 Aar eller Forening med anden beliggende Eiendomsjord.. ..............................2 Alb  Gammelskat 10 Sk

Matr.No. 6b ........ligeledes................... 1 Skj ½ Fjdk  Gammelskat 61 Sk

Matr.No. 6c.........ligeledes... ......................2 ½ Fjdk   Gammelskat 11 Sk

Kortene over Parcellerne er blev attesterede og udsendte til Aalborg Amtsstue til Indløsning Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse. - af J. Chr. Jensen med 1 Rdl. 48 Sk, hvilket hermed meddeles Sognefogden til Bekjendtgjørelse for Chr. Jensen.”  Gad. Til Strand Sognefoged

13.

Skøde af 31. juli 1863 - læst 13. aug. 1863

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 12, f 662

Vedr. Jens Christian Christensen, Meisig og Jens Christian Jensen Fjeldgaards salg af Østerledhus til Christen Christensen, som var gift med Ellen Kirstine Christensen.

©

For Documenter af Første Klasse som angaar 600 Rd. Stempel-Tarif No. 19, Kongeriget Danmarks Vaabenstempel, For Documenter af Anden Klasse som angaar 2400 Rd. Taxt 4 Rd. W. Bauditz. fin. Skjøde .

Vi undertegnede Jens Chr. Jensen, Bolleskov og Jens Chr. Christensen, Bolleskov, der efter Skjøde af 2. Mai 1862, tinglæst 9 Oktober s.A. ere Eiere af Parcellen Matr.No 71c i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn, sælge, bortskjøde og afhænde aldeles herved til Christen Christensen Østerledshuus ovennævnte Parcel Matr.No. 71c i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn af Hartkorn 4 Skj. 1 ¾ Alb., Gammelskat 1 Rigsdaler 74 Skilling, den derpaa værende Bygning samt Stedets Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. - Og da Kjøberen contant har betalt den for Eiendommen vedtagne Kjøbesum 600, skriver seks Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, saa skal ovennævnte Eiendom med sammes Tiender fra nu af tilhøre ham til frit og uigjenkaldeligt Eie, hvorfor vi staae ham til Hjemmel efter Loven. Parcellen skal stedse holdes forsynet med Bygning og Beboere, og paahviler der Hartkornet en aarlig Afgivt til Skolevæsenet ifølge Prinsesse Sophie Hedevigs Legatfundats af 28. August 1719, ligesom det endvidere bemærkes, at den solgte Eiendom er indbefattet under Pantsætning for Aftægt til Jens Christian Jensen og Hustru, samt for 1000 Rd til Andreas Jensen, og at der paa samme hviler Bankhæftelse.

p.t.  Sæby, d. 31 Juli 1863.  Jens Chr. Christensen         Jens Christian Jensen

Til Vitterlighed:  Malling      Niels Chr. Christiansen

I Anledning af bemeldte Handel til Dronninglund Fattigkassen betalt 8 Skilling betalt.  Johannes Petter Jensen.

14.

Påtegning 5. maj 1865 til skøde af 26. juli 1857 - læst 11. maj 1865

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 13, f  470, 470b

Vedr. udslettelse af fæstebrev til Svend Andersen ang. matr.nr. 2ab og 2ae i Bolleskov

©

Paategning paa Skjøde paa Parcellerne Matr.No. 2ab og 2ae samt 2c af Bollegaard i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn fra Søren Jensen Møller til Jens Christian Jensen af Øster Melholt, læst 27. august 1857 og protocolleret Litra Q Folio 314:

”I Henhold til vedlagte Dødsattest bedes den Svend Andersen og Hustru erhvervede Leieret af Pantebogen udslettet. P.t. Sæby. 5. Mai 1865.       Jens Christian Jensen“

- Aar 1857 afgik ved Døden den 22. Juni Aftægtsmand Svend Andersen i Bolleskov i Dronninglund Sogn, 82 Aar gammel. Aar 1864 den 14. Juli døde Ane Pedersen, fornævnte Svend Andersens Enke i Bolleskov i Dronninglund Sogn, 88 Aar gammel, hvilket herved paa Begjæring attesteres. Lundager, d. 30 April 1865.   Wissing, Sognepræst

15.

Skøde af 12. juli 1865 - læst 20. juli 1865

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 13 f  601, 601b, 602

Vedr. salg af matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Thomas Jørgen Thorius.

Anm. i margin: Under 21 Marts 1861 er tinglæst Klitoverdragelse ifølge hvilken Eieren af  Matr.No 6 som nu stedseværende Byrde er forpligtet til fremtidig Vedligeholdelse af Sandflugtsstrækningen paa denne Eiendom. ( Se artiklen om Melholt Sande 1861 )

Et Stykke Jord er bortleiede til Hans Peter Larsen og kan det ikke sees om dette vedrører Matr.No 6a.

©

For Documenter af Første Klasse som angaar 400 Rd. Stempel - Tarif  No. 1 (Kongeriget Danmarks Vaabenstempel) For Documenter af Anden Klasse som angaar 1600 Rd. Taxt: 2 Rd. 64 Skilling. Aalborg Amtsstue, d. 12 Juli 1865, Høyer, fin. - Skjøde

Jeg underskrevne Jens Christian Jensen af Boelstedet Fjeldgaard i Vester Meelholt i Dronninglund Sogn, tilstaar og vitterliggiør herved, at jeg har solgt og overdraget, ligesom jeg med dette mit Skjøde fra mig og Arvinger overdrager og tilskjøder Murer Thomas Jørgen Thorius Parcellen No. 6a af Fjeldgaards Jorde, staaende for Hartkorn: 2 Alb, Gammelskat 10 Sk, med paastaaende Bygninger og alt andet, der henhører til denne Parcel, hvoriblandt min fulde Rettighed til den Sum hvorfor Bygningerne ere forsikrede i Landets almindelige Brandkasse, hvilket alt, der ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 1te Marts 1862 er tilladt udstykket fra bemeldte Boelsted, Fjeldgaard i Vester Meelholt, Dronninglund Sogn, Thomas Jørgen Thorius efter nu at have fyldestgjort mig for samme med den akkorderede Kjøbesum, 400 Rd., skriver Fire Hundrede Rigsdaler Rigsmynt, derved, at han for den omhandlede Kjøbesum har fyldestgjørende givet mig tilfredsstillende Panteforsikring, eier, besidder og fører sig til Nytte med al den Ret og Raadighed, Byrder og Forpligtelser, som jeg hidtil har havt derover, og Parcellen i Forbindelse med den øvrige Deel af Fjeldgaards Eiendom efter Skjøde af 20de Juni 1847, tinglæst 7 Oktober næstefter fra Jens Jensen, er bleven mig overdragen og tilskjødet, fri og frelst for hver Mands Tiltale efter Loven. 

Det bemærkes, at Kjøberen er gjort bekjendt med, at der efter Prinsesse Sophie Hedevids Fundats af 28 August 1719 paahviler  Fjeldgaards samlede Eiendom en aarlig Afgift af 1 Fdk Rug, 1 Fdk Byg og 24 Skilling pr. Td. Hartkorn, og at mit forannævnte Skjøde for anmærkning om, at Just Jensen, fra hvem Jens Jensen har Skjøde paa Stedet Fjeldgaard, befindes ikke at have havt tinglæst Adkomst, samt at den i Jens Jensens Skjøde paaberaabte Kjøbecontract ikke er forevist.

Dette lovlige Skjøde er af mig udstedt og underskrevet i Overværelse af tvende tiltagne Vitterlighedsvidner.

16.

Skøde af 18. marts 1867 - læst 25. april 1867

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP14,  pp 352b, 353

Vedr. køb af parcellen, matr. nr. 39b Bolle Fjerding - udstykket fra Klemmen i Bolle.

©

For Documenter af Første Klasse som angaar 200 Rigsdaler Stempel Tarif No.10, Vaabenstempel, for Documenter af Anden Klasse som angaar 800 Rigsdaler Taxt 1 Rigsdaler 32 Skilling, Skjøde.

  Jeg underskrevne Gaardeier Nicolai Nielsen af Bolle sælger og overdrager hermed til Husmand Jens Christian Jensen af Bolleskov den min Gaard Matr.No. 39 i Bolle, som jeg eier efter Adkomsten tinglæst 7. April 1859 og 11. Mai 1865, ved Indenrigsministeriets Skrivelse af d. 29. September 1866 frastykkede Parcel Matr.No. 39b af Hartkorn 3 Fjerdingkar 0 Alb., Gammelskat 33 Skilling, hvilken Parcel sælges til Bebyggelse. I Kjøbet følger Parcellens Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. For den accorderede Købesum 200, skriver to Hundrede Rigsdaler Rigsmønt er jeg fyldestgjort og skal ovenmeldte Eiendom, som Kjøberen har taget i Besiddelse og Brug, og hvoraf han udreder Skatter og Afgifter for andet Halvaar d.A. og fremdeles herefter tilhøre ham med de samme Rettigheder, almindelige Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, og hjemler jeg det solgte med lovlig Skjøde fri for præjudicerende Retsanmærkning, dog bemærkes, at der paa Eiendommen hviler Afgift efter Fundats af 28. Aug. 1719, Leiecontracter til Ane Marie Nielsen, læst 26. October 1837 og til Thomas Chr. Willassen, læst 7. Juni 1849 vedrører ikke det solgte. Til Bekræftelse med min Underskrift,  P.t. Sæby 18. Marts 1867               Nicolai Nielsen

Til Vitterlighed,   E. Kjelgaard     C. Petersen

Dette Skjøde paategnes hermed til Tinglæsning, Hjørring Amt d. 23. Marts 1867, P.A.V. (på amtets vegne) Chr. Mühle., fin

Hermed fulgte vedlagt Udstykningsapprobation saaledes lydende. ”Sæby Kjøbstad og Dronninglund Herred den 9. October 1866. Amtet har under 4 dennes communiceret mig Indenrigsministeriets Skrivelse af 29. forrige Maaned paalydende: ”Ved Bevilling ad mandatum af Dags Dato er det tilladt, at N. Nielsen maa udstykke sin Gaards Jorder Matr.No. 39 i Bolle Fjerding, Dronninglund af Hartkorn 1Tdr 3 Skj 1 Fjdk 2 Alb, Gammelskat 5 Rd 32 Skilling, uden at den tilbageblivende Hovedparcel faa den med Forordning af 3. December 1819 foreskreven Størrelse, paa Vilkaar:

1. at Hovedparcellen, Matr.No. 39a bestandig som saadant bliver at ansee og med Bygninger og Beboere at vedligeholde, og

2. at de kongelige Skatter og Rettigheder saavel som Panthaveres og alle andres Rettigheder blive med denne Forordning aldeles uforkrænkede. I Henhold til foranførte Bevilling, der hoslagt følger, approberes herved Udstykningen af ommeldte Gaard Matr.No. 39 i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn af                                               

                                                                                                      Hartkorn                Gammelskat

i 4 Parceller                                                                           1 Tdr 3 Skj 1 Fjdk 2 Alb    5 Rdl 32 Sk

Matr.No 39a - Hovedparcel                                                  1   -       -    1   -     2 ¼        3     83  

     -         39b agtes afhændet til Bebyggelse inden

                      2 Aar eller til Forening med anden Eiendomsjord            3                             33  

     -         39c                ligeledes                                            -         2   -  1       1 ¾ -       1  -   12 

     -         39d                ligeledes                                                    

Hvilken i Anledning af det med Hr. Amtmandens Erklæring af 11. Juni d.A hertil indkomne Andragende tjenstlig melder til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse. Kortene over Parcellerne ere bleven attesterede udsendte til Aalborg Amtstue til Indløsning af N. Nielsen med 2 Rdl. Hvilket herved meddeles Sognefogden til Bekjendtgjørelse for N. Nielsen, hvem hoslagte Bevilling overleveres. A. Moltke, Bolle Sognefoged.

Saa fulgte og vedlagt Kort over Matr.No. 39b Parcel No.2 af Matr.No. 39 Bolle By, Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt, udstykket personligen Aar 1866 af Vilh. Buhl, Landinspecteur” - ”Overensstemmende med Matrikelkortet, Hartkorn 0 Tdr 0 Skjr 3 Fjdkr 0 Alb., Gammelskat 0 Rdl 33 Skilling. Matrikelcontoiret i September1866, Backe, fin” 

17.

Skøde 29. juni 1867 - læst 18. juli 1867

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP14, pp 326b, 327

Vedr. køb af moseparcellen matr. nr. 12c, Gjeraa

- Parcellen, der hovedsaglig bestod af mose, lå lidt vest for Gerå By, og blev efter udstykningstilladelse i 1868 udstykket i 7 småparceller.
 

For Documenter af Første Klasse som angaar 100 Rigsdaler Stempel Tarif No.6, Vaabenstempel, for Documenter af Anden Klasse som angaar 400 Rigsdaler Taxt 64 Skilling. Skjøde.

Jeg underskrevne Husmand Jens Chr. Nielsen af Gjeraa sælger og bortskjøder hermed til Husmand Jens Christian Jensen af Bolleskov den mit Sted Matr.No. 12a i Gjeraa, som jeg eier efter Skjøde tinglæst 17. April 1847 ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 6. Januar 1866 frastykkede Parcel Matr.No. 12c af Hartkorn ¾ Album., Gammelskat 4 Skilling, hvilken Parcel sælges til Bebyggelse. I Kjøbet følger Parcellens Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. For den accorderede Købesum 100, skriver et Hundrede Rigsdaler Rigsmønt er jeg fyldestgjort og skal ovenmeldte Eiendom, som Kjøberen har taget i Besiddelse og Brug, og hvoraf han udreder Skatter og Afgifter fra Dato, herefter tilhøre ham med de samme Rettigheder, almindelig Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, og hjemler jeg det solgte med lovlig Skjøde fri for præjudicerende  Retsanmærkning, dog bemærkes at der paa Eiendommen hviler Afgift efter Fundats af 28. Aug. 1719. Tvende tidligere Eiere, der mangle tinglæst Adkomst paa Eiendommen.

 P.t. Sæby den 27. Juni 1867           Jens Chr. Nielsen

Til Vitterlighed.   E. Kjelgaard.    Jens Jensen.

Køberen tilstaaes nu en 6 Alen bed Vei langs den nordre Side af min til grænsende Eiendom imod, at han deltager i Veiens Vedligeholdelse. Denne Rettighd er betinget i Handelen, men forglemt at anføre i Skjødet. D.u.s.   Jens Christian Nielsen.
Til Vitterlighed:   E. Kjelgaard.   Jens Jensen.

Paategnes herved til Tinglæsning, Hjørring Amt, den 10. Juli 1867.  P.A.V ;   Chr. Mühle, fin.


Hermed fulgte vedlagt: Udstykningsapprobation saalydende: ”Sæby Kjøbstad og Dronninglund Herred, den 8. januar 1866. Amtet har under 15. dennes communiceret mig Indenrigsministeriets Skrivelse af 16 s.M. saalydende ”I anledning af de med Hr. Amtsmandens Erklæring af 30 November s.A. hertil indkomne Andragende approberes  hermed paa Grund af Omstændighederne Udstykninger af Jens Christian Nielsens Jorder Matr.No. 12a Strandfjerdingens sydlige Deel Gjeraa By, Dronninglund Sogn af herunder hører Andel i No. 35

                                                                                    Hartkorn                       Gammelskat

i 2 Parceller............................................................7 Skj. 2 Fjdk ¾ Alb..................5 Rd 12 Sk

Matr.No.12a Jens Chr. Nielsen..............................7 ..-...2...-.......0...-....................5.Rd   8 Sk

herunder hører Andel i No.35

Matr.No.12c solgt til Jens Christian Jensen til Bebyggelse inden 2 Aar eller

Forening med anden beleilig beliggende Eiendomsjord. .......... ¾  Alb...........................4 Sk

Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse. Kortet over  Matr.No. 12c er blevet attesteret og indsendt til Aalborg Amtstue til Indløsning af Niels Christian Nielsen mod 48 Skilling.”

Hvilket hermed meddeles dem til behagelig Efterretning og videre fornødne Bekjendtgørelse. A. Moltke. Til Strand Sognefoged.

Saa fulgte og vedlagt Kort ”Matr.No. 12c, Parcel 2 af Matr.No. 12a Gjeraa By Strandfjerdinger, Dronninglund Sogn og Herred. Hjørring Amt, tegnet Aar 1865 personligen af Vilh. Buhl, Landinspecteur. - Overensstemmende med Matrikelkortet Hartkorn 0 Tdr 0 Skjr 0 Fjdkr, ¾ Alb, Gammelskat 0 Rdl 4 Skilling. Matrikelcontoiret i December 1865, L. Borup

Saa fulgte endvidere Attest saaledes: ”Angaaende Skjøde paa en Parcel mellem Jens Christian Nielsen af Gjeraa og Christian Fjeldgaard i Bolle Fjerding er betalt 4 Skilling til Dronninglund Sogns Fattigvæsen. Bollehedegaard, den 27 April 1867     N. Skaksen.

18.

Skøde af 6 nov. 1867 - læst 15 juli 1875

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 18 f  103, 103b

Vedr. Thomas Jørgen Thorius’ salg af gamle gård på matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Budolf

Madsen Budolfsen.


©

For Documenter af Første Klasse som angaar 300 Rd, Stempel - Tarif No. 13 for Documenter af Anden Klasse som angaar 1200 Rd. Taxt: 2 Rd. Skjøde.

Jeg underskrevne Thomas Jørgen Thorius af Vester Melholt, Dronninglund Sogn tilstaar og vitterliggiør herved, at jeg har solgt og overdraget, ligesom jeg ogsaa ved dette mit Skjøde for mig og Arvinger tilskjøder og overdrager Snedker Budolf Madsen Budolfsen ligeledes af Vester Melholt, Dronninglund Sogn det mig tilhørende efter Skjøde af 12 Juli 1865 og tinglæst d. 20 s.M. inden Dronninglund Herredsthing Parcellen No. 6a af Fjeldgaards Jorder med de paastaaende bygninger staaende for Hartkorn: 2 Alb, Gammelskat 10 Skilling, samt al andet Andeel, som hører til denne Parcel, hvoriblandt min fulde Rettighed til den Sum, hvorfor Bygningerne ere forsikrede i Landets almindelige Brandkasse, hvilket alt, der ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 1 Marts 1862 er tilladt udstykket fra bemeldte Sted, Fjeldgaard i Vester Melholt, Dronninglund Sogn.